Hiệu trưởng: Thầy Tiêu Chí Tâm

 

Hiệu phó: Thầy Thạch Thu